Bejelentkezés
Név: 
Jelszó: 
emlékezz rám emlékezz rám
Nyelv / LanguageHirdetés
SKEQRCODE
A 10 legújabb tag

#30001 PéGé
#29963 mcmeszi68
#29871 bettyna866
#29565 Joozsef
#29512 Lini90
#29464 Windy02
#26999 deddy
#29442 Norbi082
Jelenleg nincs aktív szavazás
Korábbi szavazások

Jelenleg 8 felhasználó olvas minket

Hirdetés
UNION
UR-170x5
UNION-1

Szervezeti Működési Szabályzat

Az Ignis, Swift, SX4, Splash, WagonR+ és a Vitara Klubok számára

Készült: 2007.01.13-án
Módosítva: 2023 11.26.- án

Az Ignis, Swift, SX4, Splash, WagonR+ és a Vitara  Klubok belső szabályozására készült irat, ami szorosan összefüggésben van az alapszabályzattal.

1.)

Az egyesület által működtetett klubok együttes vezetősége az Elnökség: Elnök, Elnök-helyettes, Titkár.

2.)

Az egyesület működőképességének megőrzése és a törvényi feltételeknek történő megfelelés érdekében megkülönbözteti az aktív-és pártoló tagságot.


Aktív tag az, aki Klubkártya által nyújtott partneri kedvezményeket élvezi, valamint a találkozókon lehetőségeihez mérten részt vesz. Munkájával elősegíti az egyesület működését és  fejlődését, valamint a programok szervezésben részt vállal. Kötelezően vállalja, hogy a közgyűléseken részt vesz, szavazatával segíti az vezetőség munkáját és érdemben dönt a klub érdekében. Aktív tag csak természetes személy lehet!
Azon aktív tag, akik tettével hátráltatja és akadályozza az egyesület munkáját, fejlődését vagy a közgyűlésen nem vesz részt, azonnali hatállyal az elnökség többségi döntése alapján átminősíthető pártoló taggá.

Pártoló tag az, aki Klubkártya által nyújtott partneri kedvezményeket élvezi,valamint a találkozókon lehetőségeihez mérten részt vesz. Nem vállal kötelezettséget magára nézve, hogy bármilyen, az egyesülettel kapcsolatos kérdésekben részt vállaljon, döntsön. Magára nézve kötelezően elfogadja az aktív tagok által megszavazott döntéseket. Pártoló tag lehet természetes személy, szervezet, egyesület, jogi személy, vagy jogi személyiséggel felruházott természetes személy. Velük szemben a pártoló tagság kérdése külön szerződés kérdése.

 

Regisztrált tag az, aki az egyesület bármely honlapján regisztrál és elfogadja az adatkezelési nyilatkozat, valamint a moderálási alapelvek menüpontban írottakat. A regisztrált tag klubkártyával nem rendelkezik, az egyesület által nyújtott partneri kedvezményeket vagy a piaci árnál kedvezményesebb rendezvény díjakat nem veheti igénybe.

2013. január 01-ét követően belépő új tag csak pártolói tagviszonyt létesíthet. Az aktív taggá való átminősüléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

-  Aktív taggá válás előtti közgyűlésen részt vett megfigyelőként,

-  legalább egy nagy találkozón való részvétel,

 - 2 aktív tag ajánlása szükséges.

A Pártoló tag, ha aktív tagsági viszonyba kíván lépni, azt a tagsági viszony lejárata előtt legalább 15 nappal írásban kell jeleznie az elnökség felé.

Aktív tag, ha pártoló taggá kíván minősülni, úgy azt a tagsági viszony meghosszabbításakor, írásban kell jeleznie az elnökség felé, vagy a pártolói tagdíj befizetésével automatikusan azzá válik. Ha a Közgyűlésen nem vesz részt (alapszabályzatban leírt módon), úgy automatikusan pártoló taggá minősül. Az az aktív tag aki saját hibájából tagsági viszonya lejártata előtt válik pártoló taggá a tagdíjkülönbözetet nem kérheti és követelheti vissza az egyesülettől.

Az aktív, illetve a pártoló tagságot minden tag maga választja meg, annak függvényében, hogy a klub életében milyen szerepet kíván vállalni.

A két tagság között a felelősség és a vállalt kötelezettség arányában tagsági díj, és a rendezvényeken részvételi kedvezmény illeti meg az alábbiak szerint:

• Aktív tag tagdíja: 5000.- Ft
Klubkártya kedvezmények
Rendezvény: a klub által kialkudott kedvezményes rendezvényáron felül a rendezvények árából plusz 3000Ft kedvezmény illeti meg egyenként a farsangi, nyári és születésnapi rendezvényeken. (A kedvezményt az aktív tag éves tevékenységéért jogosult igénybe venni és csak a jelölt 3 kiemelt rendezvényre vonatkozik. )

• Pártoló tag tagdíja: 2000.- Ft
Klubkártya kedvezmények
Rendezvény: a klub által kialkudott kedvezményes rendezvényáron felül további kedvezmény nem illeti meg.

• Regisztrált tag: rendezvényeken a mindenkori eredeti szolgáltatói árakat fizeti meg.

3.)

Azon tagok, akik tetteikkel, hozzászólásukkal, rá utaló magatartással sértik, akadályozzák, bomlasztják, másoknak hamis információt adva veszélyeztetik az egyesület normális működését, azokkal szemben az elnökség az Alapszabályban leírt módon jár el.

Az egyesület által üzemeltetett honlapokon egyesületi Facebook oldalakon akik hozzászólásukkal, rá utaló magatartásukkal sértik a klub érdekeit úgy a vezetőség felszólítja a sérelem orvoslására. Ha nem teszi meg, úgy a szükséges jogosultságokat megvonásra kerülnek, tagságából törölhető, klub kártyája érvényét veszti.
A kizárt klubtagok listája, sorszám és „nicknév” alapján, a klub honlapján nyilvánosságra kerül. A kifogásolt tevékenységet az elnökség 2/3-os szavazatával kell meghatározni.
Ezen tagot írásban kell értesíteni, illetve a választ is írásban kell várni!

Azon tagok, akik önszántukból kilépnek vagy tagdíj fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget (így a jogviszony megszakad), de később újra tagok kívánnak lenni, új tagdíjbefizetésére kell kötelezni. Amennyiben ezt nem teszi meg, a kérést el kell utasítani.

Azon tag, aki ki szeretne lépni a klubból, szándékáról írásban köteles értesíteni az elnökséget (E-mail,vagy postai úton). A kiléptetés a nyilatkozat kézhezvételét követő 24 órán belül megtörténik.

4.)

A tagságot az elnökség általában E-mailben, különös esetben postai levelezés alapján kell, hogy értesítse. A regisztrációkor megadott adatok valódiságát a tagnak kell szavatolni, változását be kell jelentenie az elnökség felé és a módosítást írásban, kell jeleznie! Nem hivatkozhat arra, hogy az értesítést E-mailben, levélben nem vette át!

A teljes tagsággal a hírekben, hírlevélben kell tudatni mindent, ami az egyesületben történik, és az az egész tagságot érinti.

5.)

Az egyesület honlapjának fórum használatáról külön szabályzat rendelkezik.

6.)

A vezetőség kötelezettségei és jogai :


Az elnök, elnök-helyettes, a titkár 5 évre kerül megválasztásra a mindenkori aktív tagsággal rendelkező tagok közül az esedékes közgyűlésen. A megválasztott elnökség, vezetőségi tagok vállalják, hogy tudásukhoz mérten a lehető legjobban az egyesület jövőjét, szemelőt tartva dolgoznak az egyesületért. Találkozókat szerveznek, ahol személyesen, lehetőségeihez mérten is megjelennek. Szerződéseket létesítenek cégekkel, társaságokkal, személyekkel, akik a klubban kedvezményeket biztosítanak a klubtagok számára. Az egyesület működésének érdekében, bevételnövelő tevékenységként hirdetési felületeket adhat ki, illetve reklámtevékenységet folytathat a márkahűség jegyében, amiből a teljes bevétel a klub kasszájába kell befizetni. Ezen bevételek az alapító okiratban rögzített tevékenységet szolgálják. Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.


Tesztautókat kérhetnek azon tesztekhez, amiben cikk íródik az adott típusról, amiket fényképekkel is illusztrálhatnak, amit a klubok honlapján szerepeltetnek.


A moderátorokat a vezetőség választja és munkájukat moderálási alapelv szerint végzik. Az elnökség negyedéveként beszámolót készít, melyet a pénzügyi beszámolóval együtt, a pártoló tag, vagy az aktív tag kérésére elérhetővé tesz.

Amennyiben az elnökséggel vagy bármely tagjával szemben bizalmatlanság lépne fel ezt az elnökség minden tagja felé, a közgyűlésen elhangozott beszámolót követő 14 napon belül, konkrét indokkal, írásban kell észrevételezni. Az elnökség vállalja, hogy az esetet kivizsgálja és 8 munkanapon belül értesíti az érintetteket.

Amennyiben bármely elnökségi tagot viselkedése, a klubra nézve hátráltató vagy akadályozó magatartása miatt a pozíciójából eltávolítható, és amennyiben Őt a fegyelmi bizottság elmarasztalja, vagy a közgyűlés résztvevői 2/3 többségben lemondásra kérik. Ebben az esetben az illető többet nem vállalhat tisztséget. További tagsági jogviszonyáról vagy a fegyelmi bizottság, vagy a közgyűlés 2/3-os többsége dönt, figyelembe véve az általa elkövetett fegyelemsértés mértékét.

Az egyesületet az elnök képviseli önállóan és általános jogkörrel. A képviselők együttesen rendelkeznek a szervezet bankszámlája felett, oly módon, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és egy képviseleti joggal felruházott személy (elnök-elnökhelyettes, elnök-titkár) együttes aláírása szükséges. Az egyesület pénzügyeit a titkár kezeli.

 

Kettős aláírás szükséges az egyesület számlájáról a pénzmozgáshoz, amit az elnök és vagy helyettese, illetve a titkár tesz meg. A felvett összeget hiánytalanul átadja a Titkár részére, aki azt kezeli, iktatja, igény esetén pénzt ad ki, amit köteles számlával igazolni és az elköltött összegről a számlákat beszedni. A számlákat havonta az egyesület könyvelője átveszi és kezeli. A könyvelő évi fix tiszteletdíját 12 havi bontásban kapja meg.


Évente 1 alkalommal a közgyűlés keretein belül pénzügyi beszámolót tart.

Minden tagnak akár aktív akár pártoló, még ha elnökségi tag is köteles az évi tagdíját, a klub kasszájába befizetni. Minden visszavonásig érvényes kártya, valamint tiszteletbeli tag kártya 2007. 01.14 napjától érvénytelen. Ezen tagoknak 1 hónap áll rendelkezésükre, hogy a tagságukat megújítsák. A tagság és a kártya a befizetéstől számított 1 évig érvényes, amit a kártyán fel kell tüntetni.

Az egyesület vezetése megbízhat olyan külső céget, társaságot, amely az egyesület honlapjával kapcsolatban, karbantartást, vagy fejlesztést végez. Ennek javadalmazása szerződés kérdése és számlaadási kötelezettséggel jár.

7.)

A közgyűlés menete:


A közgyűlésen minden aktív tagnak kötelező a megjelenés. Az aktív tag a közgyűlésről való távolmaradását, az okot megjelölve E-mailben előre közölni köteles az elnökséggel.

Az aktív tag maga helyett írásban megbízhat másik aktív tagot, hogy döntését képviselje. Erre lehetősége van írásban két tanúval ellenjegyezve, vagy a területileg illetékes közjegyzővel hitelesített iratban szavazni, amit aztán zárt borítékban ajánlva kell az elnökségnek eljuttatnia.

A közgyűlést évente legalább 1 alkalommal kell megtartani, aminek a meghívóját legalább 8 nappal a kezdés időpontja előtt az aktív tagok részére E-mail formájában el kell juttatni. Rendkívüli közgyűlést bármely más alkalommal (találkozóval egy napon de nem egybekötve) is lehet tartani az éves rendes közgyűlés meghirdetésének megfelelően. A közgyűlésen megjelent alkoholos befolyásoltságú tagot ki kell zárni a közgyűlésből és ellene fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Az aktív tagok megérkezésekor listát kell készíteni a megjelentek névsorával, címével és aláírásával. A közgyűlés levezetését az elnök, vagy a megbízottja vezeti le.

A közgyűlésen a szót a levezető személy adja meg a tagok részére. Mindenkinek joga van az adott témákhoz hozzászólni, véleményét kinyilvánítani, amíg ezt normál hangnemben teszi. Kiabálás, obszcén kifejezések valamit káromkodásnak a közgyűlésen helye nincs. Az ilyen tagot fel kell szólítani, mondandója befejezésére, vagy súlyos esetben ki kell zárni a közgyűlésről.

8.)

Tagság fegyelmi kérdései:


Bármely tag, nemre, korra való tekintet nélkül, aki az egyesület szabályzatát megsérti, vagy az egyesület hírében, akarattal vagy akaratlanul kárt tesz, azt a fegyelmi bizottság elé kell vinni és vele szemben az alapszabályban leírt módon kell eljárni.

 

  • Ignis Klub
  • Swift Klub
  • Sx4 Klub
  • Splash Klub
  • Vitara Klub
  • WagonR+ Klub